ወለንታዊ ኣገልግሎት እንታይ ማለት እዩ፧

Free consultation on voluntary service
Where? BiP Marburg; Am Grün 16, 35037 Marburg
When? 2 – 4 pm, every 1st and 3rd Wednesday of the month (last date for now: June 5th 2019)

Press
„Inzwischen versteht er auch Vogelsberger Platt“
Ahmed Abdullah aus Syrien engagiert sich als Freiwilliger im AWO Sozialzentrum

(Lauterbacher Anzeiger vom 20.12.2018)

ክትገብርዎ ትደልዩ:

 • ጠቓሚ ነገር ክትገብሩ ትደልዩ፧
 • ቋንቋ ጀርመን ከተመሓይሹ ትደልዩ፧
 • ሰባት ክትላለዩ ትደልዩ፧

ኣብዚ ወለንታዊ ኣገልግሎት እዚ ኩሉ ተመኩሮ ክትቀስሙ ትኽእሉ ኢኹም።

ዝተፈላለዩ ዓይነት ጽፍሒ ናይ ስራሕ (ማሕበራዊ ኮነ ባህላዊ) ክትላለዩ ትኽእሉ ኢኹም። ሰብ ትሕግዙ ቅሩብ ናይ ጁባ ከኣ ትረኽቡ። ንኣብነት ኣብ መዋእለ ህጻናት፡ ኣብ ሕክምና ወይ ኣብ እንዳ ኣረገውቲ ክትሕግዙን ክትነጥፉን ትኽእሉ ኢኹም። በዚ መሰረት ድማ ንስራሕ ዓለም ኣቲኹም ክትላለዩን ቁምነገር ክትገብሩን የኽእለኩም። ብተወሳኺ ድማ ቋንቋ ጀርመንኩም ተማዕብሉን ዝተመሃርኩሞ ከኣ ኣብ ተግባር ተውዕልዎ።

ኣበርክቶኹም ድማ ኣብ ግምት ኣትዩ ትርጉም ክህልዎ እዩ!

 • ቁምነገር ትገብሩ ከምኡ ድማ ውጹዓት ሰባት ትሕግዙ
 • ቋንቋ ጀርመን ተማሓይሹ ከምኡ ‘ውን ቋንቋ ትመሃሩ
 • ኣብ ጀርመን ስራሕ ዓለም ከመይ ምዃኑን ሞያታትን ትላለዩ
 • ብዙሓት ሰባት ትላለዩ
 • ናይ ሞያዊ ስልጠና ኮነ ናይ ስራሕ ዕድላትኩም ተመሓይሹ

ስለ እቲ ሓገዝኩም እንታይ ዓስቢ ትረኽቡ፧

 • ቅሩብ ናይ ጁባ ገንዘብ (ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መንግስቲ ዝወሃበኩም)
 • ናይ ቋንቋ ትምህርትን ካልኦት ቀረባት ትምህርትን
 • ናይ መድሕን ውሕስነት ኣብ FSJ: ናይ ሕማም፡ ሓደጋ፡ ናይ ጥሮታን ክንክንን መድሕን
 • ናይ መድሕን ውሕስነት ኣብ FdaG: ናይ ሓደጋ፡ ግዴታዊ ሓላፍነት መድሕን
 • ሞያዊ ምስክር ወረቐትን ናይ ተሳታፍነት ምስክርን
 • ናይ ዕረፍቲ ምዕልቲ
 • ኣብ ዕለታዊ መነባብረኹም ክተሓበረኩም ዝኽእል ተሓጋጋዚ ሰብ

ናይ ፍልጠት ትምህርቲ

ጎኒ ጎኒ ስራሕ ኣብቲ ዝተወዛዕክምሉ ቦታ ናይ ፍልጠት ኣስተምህሮ እውን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክሳብ 25 መዓልትታት ናይ ትምህርቲ ሰሚናራት  ይግበር። ኣብዚ እዋን ድማ ብዙሓት ከማኻትኩም ወለንታዊ ስራሕ ዝነጥፉ ትላለዩን ሓቢርኩም ትመሃሩን።

ትውዝዕዎ / ትሰርሕሉ ቦታ ኣበይ እዩ፧

ምስ ተሓጋገዝትኹም ኮይንኩም ሓቢርኩም ዝምችኣኩም ቦታ ትደልዩ። ኣብቲ ሓገዝኩም ብዝያዳ ዝድለዮ ቦታ እንተ ሰራሕኩም ዝተመርጸ እዩ። ንኣብነት ኣብ እንዳ ኣረገውቲ፡ እንዳ ትሕተ-ዕድመ መንእሰያት፡ ኣብ ሕክምና፡ መዋእል-ህጻናት፡ ወይ ድማ ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ማሕበራዊን ባህላዊን መዳያት ኣብ መላእ ኣውራጃ ሄሰን። ክእለትኩምን ተውህቦታትኩምን ሒዝኩም መጺእኩም ድማ ሓደስቲ ነገራት ክትመሃሩ ድልዋት ኩኑ።

እቲ ንስኹም ትሰርሕሉ ቦታ “Einsatzstelle” ይበሃል። ኣብቲ ቦታ ድማ ምስካልኦት ኣባላት ብጋንታ መልክዕ ሓቢርኩም ትዓዩ።

Klinik2
Kindergarten
Krankenwagen

ቅድመ-ኩነት

 • በዞም መቐበሊ መንበሪ ዓንቀጻት፡ ምንባር ዝተፈቐዶ (Aufenthaltsgestattung) / ግዝያዊ መንበሪ (Duldung) / ቅቡል ስደተኛ (Anerkannte Flüchtlinge) /ክንክን ድሕነት (subsidiär Schutzberechtigte) / ንሃገሩ ክጥረዝ ዘይግብኦ nationales Abschiebungsverbot ክትነብሩ ዝተፈቐደኩም ነዚ ወለንታዊ ስራሕ ክትዓዩ ትኽእሉ ኢኹም።
 • እንተ ወሓደ ልዕሊ 16 ዓመት ክትኮኑ ኣለኩም
 • ኣብ ጀርመን እንተ ወሓደ 3 ወርሒ ዝገበርኩም
 • ካብ ቤት-ጽሕፈት ስደተኛታት ኢሚግረሽን ፍቓድ ስራሕ ክወሃበኩም ኣለዎ
 • መባእታዊ ፍልጠት ቋንቋ ጀርመን ብኸፊል ኣድላዪ እዩ

ዘድልየኩም ወረቓቕቲ ቅድመ-ኩነት ከተጻርዩ ንተሓባበረኩም ከም ኣድላይነቱ እውን ባዕልና ነሳልጠልኩም።

Altenpflege
Gruppe2
Team

ኣየኖት ወለንታዊ ኣገልግሎት፧

እዞም Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ከምኡ ‘ውን Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) ዝበሃሉ እዮም።

FSJ

ዕድመ: 16 – 27
እዋን ኣገልግሎት: እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነውሐ 1,5 ዓመት
ናይ ስራሕ ሰዓታት: ክሳብ 40 ሰዓታት ኣብ ሰሙን
ናይ መድሕን ዋሕስ: ናይ ሂወት፡ ሓደጋ፡ ግዴታዊ  ሓላፍነት መድሕን
ሰሚናራት: እንተወሓደ 25 መዓልቲ ኣብ ዓመት

FdaG

ዕድመ: ካብ 16 ዓመት
እዋን ኣገልግሎት: እንተወሓደ 6 ወርሒ (ክናዋሕ ይከኣል)
ናይ ስራሕ ሰዓታት: 10-20 ሰዓታት ኣብ ሰሙን
ናይ መድሕን ዋሕስ: ናይ ሓደጋን ግዴታዊ  ሓላፍነትን መድሕን
ሰሚናራት:  እንተወሓደ 30 ሰዓታት ኣብ 6 ወርሒ

For individual advice and further information, please contact :

Nathanael Seitz

Projektkoordinator Freiwilligendiensten für Geflüchtete (FSJ/FdaG) in Hessen

nathanael.seitz@awo-hs.org
 Tel.: +49 (0) 69 / 42009 – 271